Reklamı Geç
Advert

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ

1. Seçimlerin Öne Alınması Kararı

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ Admin

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

  1. Seçimlerin Öne Alınması Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak. Böylece 21.1.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun’la Meclis’te,  16 Nisan 2017 günü halkoylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle eklenen geçici 21. maddede bu seçimler için öngörülen 3 Kasım 2019 tarihi yerine, aynı maddede “Meclisin seçim kararı alması hâlinde” de her iki seçimin birlikte yapılacağını belirten hüküm  (geç. m. 21/A) gereğince seçimler öne alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimlerin 26 Ağustos 2018 gününe alınması çağrısını yaptığı 17 Nisan 2018 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak Partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada seçimlerin Kasım 2019’da yapılacağını üç kez tekrarladığı hâlde(1); ertesi gün (18 Nisan 2018)Bahçeli ile görüştükten sonra seçimlerin 24 Haziran 2018 günü yapılacağını açıkladı(2). Oysa Anayasa uyarınca bu kararı almaya yetkili organ TBMM idi (AY m. 77/II).20 Nisan 2018 günü Meclis’te parti disiplini nedeniyle AKP, MHP ve “hodri meydan” anlayışıyla hareket eden CHP milletvekillerinin toplam 386 oyu ile  “TBMM genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2008 günü yapılmasına …karar” verildi(3). HDP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Fakat bir gün içinde değişen ve izleyen ikinci gün Meclis’te üye tam sayısının % 70’nin oyunu alan bir kararla milletvekili genel seçimi tarihinin 24 Haziran 2014 olarak belirlenmesi, sadece bir erken seçim değil; aynı zamanda geçen yıl kurulan İyi Parti’nin seçim ve siyasî partiler mevzuatında siyasî partilerin seçimlere katılabilmeleri için öngörülen “illerin en az yarısında  oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilât kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM’nde gruplarının bulunması” koşuluna takılması hesabını da içeren bir baskın seçim kararıydı (krş. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun m. 14/11, Siyasî Partiler Kanunu m. 36).Bu hesabın doğru olmadığı, İyi Parti’nin teşkilât ve büyük kongre yönünden milletvekili genel seçimlerine katılma konusunda  bir sorunu bulunmadığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun 22.4.2018 tarih ve 264 sayılı Kararıyla açıklığa kavuştu(4). Dolayısıyla TBMM’nde grup kurabilmesi için 15 CHP milletvekilinin İyi Parti’ye katılmasının milletvekili genel seçimi açısından bir katkısı yoktur. Bu katılma, sadece İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in en az yüzbin seçmenin imzasını toplamasına gerek kalmaksızın doğrudan doğruya İyi Parti Meclis Grubunca Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterilmesine olanak sağlayacaktır (6771 sayılı Kanun’la değişik AY m. 101/III).

27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran 2018 günü yapılmasıyla her iki seçim, geçici 21. maddesinde öngörülen tarih olan 3 Kasım 2019’a göre 1 yıl 4 ay 9 gün öne alınıyor. Anayasa uyarınca 1 Kasım 2015 günü dört yıllık bir seçim dönemi için seçilmiş olan milletvekilleri (AY m. 77/I), bu süreyi  2 yıl 7 ay 24 günde; 10 Ağustos 2014 günü  beş yıl için seçilen ve 28 Ağustos 2014 günü and içerek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan (AY m. 101/III), ilk beş yılı 3 yıl 9 ay 27 günde tamamlamış sayılacak. AKP’nin tek başına iktidar çoğunluğuna sahip olduğu ve iki tek parti hükümeti kurduğu bir yasama dönemini sona erdiren bu uygulamanın Anayasa’nın 67. maddesinde seçim kanunları için öngörülen iki ilkeden biri olan “yönetimde istikrar” ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır. Aslında istikrarı sağlayan sadece yasalar değil, öncelikle onları uygulayan insanlardır. Yasalarla yapılan düzenlemeler, bu uygulamanın yürütüleceği hukukî çerçeveyi oluşturur.

  1. Seçimlerin Öne Alınmasının Temel Nedeni

Öyle anlaşılıyor ki,27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınmasının temel nedeni, 6771 sayılı Kanun’la yapılan radikal Anayasa değişikliğiyle getirilen ve yanıltıcı bir terimle“Cumhurbaşkanlığı sistemi” olarak adlandırılan alaturka başkanlık sisteminin tez elden yürürlüğe konulmak istenmesidir. Çünkü 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen hükümler arasında bir rejim değişikliği niteliği taşıyanların tümü, “birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı  seçimleri  sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başlayacağı tarihte” yürürlüğe girecektir (m. 18/a).Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Anayasa değişikliğinin “Cumhuriyet döneminde yaşadığımız siyasî ve ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına” inanmaktadır(5).

Getirilen yeni sistem, başkanlık sisteminin denetim ve denge mekanizmala-rından yoksun bir tek adam yönetimidir. Cumhurbaşkanı, Meclis’ten yetki almasına ve Meclis’e sunmasına gerek olmaksızın “yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkarabilecek (m. 8 ile değişik AY m. 104/XVII), böylece başkanlık sisteminde söz konusu olmayan biçimde yasama yetkisine ortak olacak; buna karşılık üye sayısı 600’e çıkarılan  Meclis (m. 2 ile değişik AY m. 75), geri gönderilen bir kanunu ancak “üye tam sayısımın salt çoğunluğuyla” (301 oyla)   kabul edebilecek (m. 16/C ile değişik m. 89). Bu, Cumhurbaşkanına veto yetkisi tanınması demektir.

Cumhurbaşkanı, üye sayısı 15’e indirilen Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini (m. 16 ile değişik AY m. 146/III), 13 üyeli Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Adalet Bakanı ile birlikte 5 üyesini seçecektir (m. 14 ile değişik AY m. 159/III). Cumhurbaşkanınca atanacak ve görevlerine son verilecek, kendisine karşı sorumlu yardımcıları ve bakanlar olacak (m. 10 ile değişik AY m. 106/IV-V).Buna karşılık Meclis’in güveniyle çalışacak ve Meclis’e karşı sorumlu olacak bir  Başbakan ve Bakanlar Kurulu bulunmayacak.O nedenle Meclis’in daraltılan denetim yetkileri arasında artık  sözlü soru, gensoru yetkisi  yok (krş. m. 5 ile değişik AY m. 87, m. 6 ile değişik AY m. 98, m. 18/a).

Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğu genişletilmiş olmakla birlikte; gerek Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği, gerek yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla Meclis soruşturması açılması amacıyla önerge verilmesi için TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu  (301 imza), soruşturma açılması için üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu (360 oy), Yüce Divana sevk için üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyu (400 oy)  gerekecek (m. 9 ile değişik AY m. 105/I-III; m. 10 ile değişik AY m. 10 ile değişik AY m. 106/V-VII).

Görüldüğü gibi, 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği yalnız yürütmeyi elinde tutacak değil, aynı zamanda yasamaya ortak olacak, yargıyı kontrol altına alacak bir tek adam yönetimi getirmektedir. Bu tür yetkiler, denendikleri başka ülkelerde dikta rejimlerine  yol açmıştır. Cumhurbaşkanının yönetimdeki tıkanıklıkları açacağına inandığı Anayasa değişiklikleri, denetim sistemi zorlaştırılmış, denge mekanizmaları olmayan bir alaturka başkanlık  sistemi getirmektedir. Böyle bir sistem,  Türkiye için çıkar yol değildir.  

  1. Sonuç

24 Haziran 2018 günü sandık başına giden seçmen, her iki seçim için oylarını bütün bunları düşünerek kullanacaktır. Türkiye, tarihî bir dönemecin eşiğindedir. Milletimiz, böyle bir çıkmaz sokağa girmek yerine, 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğini kaldıracak ve Türkiye’nin 1876’dan bu yana çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya çalıştığı parlâmenter sistemi güçlendirerek yeniden kuracak bir Meclis ve bu yoldaki yeni Anayasa değişikliğini halkoyuna sunacak bir Cumhurbaşkanı seçmelidir (AY m. 175/V-VI).Yüksek Seçim Kurulu’nca Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 98. maddesinin IV. fıkrasına aykırı bir uygulama ile sonuçları ilân edilen 16 Nisan 2017 halk-oylamasından(6) sonraki gelişmeler ışığında yeni bir değerlendirme yapılmasında Anayasa’mızın 1, 2 ve 4. maddeleri gereğince Türkiye Devletinin “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” şekli olan ve halk yönetimi anlamına gelen Cumhuriyet ile onun“demokratik hukuk devleti” nitelikleri açısından büyük yarar vardır.

(23 Nisan 2018).

__________________________

(1)Bu konudaki haberler için bk. Milliyet, 18.4.2018, s. 1 “Seçim Çıkışı”, 17 “26 Ağustos’ta seçim çağrısı”.

(2)Bu konudaki haberler için bk. Milliyet, 19.4.2018, s. 1 “Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Tarihini Açıkladı: 24 Haziran”, 18 “Erdoğan ve Bahçeli anlaşma sağladı: Erken seçim 24 Haziran’da” ; Sözcü, 19.4.2018, s. 1 “Acil Seçim 24 Haziran’da”, 12 “Baskın seçim”.

(3)20.4.2018 tarih ve 1183 sayılı TBMM Kararı. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar için bk. T. C. Resmî Gazete, 20.4.2018, S. 30397 Mük., s. 1.

(4)Yüksek Seçim Kurulu’nun 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimine katılabilecek 10 siyasî partinin tespit ve ilânına ilişkin 22.4.2018 tarih ve  264 sayılı Kararı için bk. T. C. Resmî Gazete, 22.4.2018, S. 30399 Mük., s. 1-5.

(5) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuşması ile ilgili haber için bk. Milliyet, 18.4.2018, s. 16 “2019 Vurgusu”.

(6) Yüksek Seçim Kurulu’nun l6 Nisan 2017 halkoylaması sonuçlarının  tespit ve  ilânına ilişkin 27.4.2017 tarih ve  663 sayılı Kararı için bk. T. C. Resmî Gazete, 27.4.2017, S. 30050 Mük., s. 1-11.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
GELENEKSEL 16.SÜNNET ŞÖLENİ YARIN
GELENEKSEL 16.SÜNNET ŞÖLENİ YARIN
ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ  GÖREVDEN ALINMASI
ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI