Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

Prof. Dr. Türk: “Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devrinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine uyulmamış; işlem, Cumhurbaşkanının kararıyla bu Kanun’un öngördüğü usul dışında bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Askerî bir fabrikanın yarı yarıya yabancı devlet katılımıyla oluşturulmuş bir ortaklığa devri, işin ayrıca sakıncalı bir boyutudur. Yapılan yanlıştan dönülmesi için Katar’la varılacak dostça bir anlaşma ile işlemin iptali ve Fabrikanın geri alınması, en uygun yol olarak görünmektedir.”

TANK PALET FABRİKASI  TARTIŞMASI
TANK PALET FABRİKASI  TARTIŞMASI Admin

Bir süre önce Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’ın kararıyla 25 yıllığına % 50 Türk, % 50 Katar sermayeli bir ortaklığa devri, bu işlemle Fabrikanın “peşkeş” çekildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirileri dolayısıyla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili olarak eski Devlet, Millî Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:   


“Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın yayımlanmamış bir kararıyla 25 yıllığına % 50 Türk, % 50 Katar sermayeli bir ortaklığa devri,  usulsüz  bir özelleştirme işlemi olarak görülmektedir. Anayasa’mıza göre;  ‘Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.’ (m. 47/III).


24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca ‘kuruluş’ adıyla anılan ‘Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet üretim birimleri ve  varlıklarının … işletme haklarının verilmesi veya kiralanması…, bu Kanun hükümlerine tâbidir.’ (f. I A, sf).
 Kanun’un 3. maddesine  göre;  ‘Başbakanın’ (şimdi Cumhurbaşkanının) baş-kanlığında, Onun belirleyeceği dört bakandan oluşan ve kısaca ‘Kurul’ olarak adlandırılan ‘Özelleştirme Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararları oybirliği ile alır.’ Başlıca görevleri şunlardır:


 ‘a) Bu Kanunun 1. maddesinde sayılan kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına … karar vermek…,

c) Kuruluşların satış, kiralama, işletme hakkı devri, … ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek’, …

d) ‘Özelleştirme progra-mına alınan kuruluşların’ bu yöntemlerle ‘gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi yöntemleriyle yapılan ihaleler sonucunda ihale komisyonlarınca verilen nihaî kararları onaylamak, …’ (f. I-II). 


 Kanun’un 4. maddesi uyarınca ‘Başbakana (şimdi Cumhurbaşkanına) bağlı’ olarak kurulan ve kısaca ‘İdare’ olarak adlandırılan, ‘kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın görevleri arasında ‘Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşların eski statülerine iade edilmesi … konusunda Kurula teklifte bulunmak’ ve ‘Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi …” de vardır (f. I, II c-d)  
Özelleştirme yöntemlerini düzenleyen 18. maddede ‘İşletme hakkının verilmesi’, ‘Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin, mülkiyet hakkı  saklı kalmak kaydıyla, bedel karşılığında belli bir süre ve şartlarla işletilmesi hakkının verilmesi’ olarak tanımlanmıştır. Aynı madde uyarınca ‘Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmaları, İdarede oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından; özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ihale işlemleri ise, bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından yürütülür.’ ‘İhale Usulleri’ başlığı altında ihalelerin ‘kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile’ yapılacağı belirtilmiş ve bunların her biri ayrı ayrı düzenlenmiştir. (f. IAc, B, Cc).


4046 sayılı  Kanun’un çok genel çizgileriyle özetlenen ayrıntılı hükümlerinin amacı,  halkın ödediği vergilerle meydana getirilen kuruluşların özelleştirilmesine yetkili kurullarca belirli bir usule göre karar verilmesini, özelleştirmenin  gerçek değer üzerinden bedel karşılığında yapılmasını, uygulamanın bu amaçla oluşturulmuş organlarca yürütülmesini sağlamaktır. Oysa Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devrinde bu hükümlere uyulmamış; işlem, Cumhurbaşkanının kararıyla 4046 sayılı Kanun’un öngördüğü usul dışında bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Devir işlemi, 16 Nisan 2017 günü halkoylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle getirilen tek adam yönetimi sisteminin bir uygulaması olarak görünmektedir. 


Askerî bir fabrikanın yarı yarıya yabancı devlet katılımıyla oluşturulmuş bir ortaklığa devri, işin ayrıca sakıncalı bir boyutudur. Türk ordusu, kara savaşlarının en önemli araçlarını 25 yıl boyunca kendi kontrolündeki bir fabrikadan değil, –ne kadar dost olursa olsun–  yarı yarıya yabancı devlet kontrolündeki bir fabrikadan sağlayacaktır. İşlemin yapılmasında başlıca etken olduğu anlaşılan % 50 finansman dışında Katar’ın tank palet üretiminin geliştirilmesine ne ölçüde teknolojik katkıda bulunabileceği bilinmiyor. Yapılan yanlıştan dönülmesi için Katar’la varılacak dostça bir anlaşma ile işlemin iptali ve Fabrikanın geri alınması, en uygun yol olarak görünmektedir. Yukarıda değinildiği gibi, 4046 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ‘özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşların eski statülerine iade edilmesi’ de öngörülmüştür.”(f. II c).

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500