Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI MÜCADELE, OLAĞANÜSTÜ HÂL TEDBİRLERİYLE BAŞARIYAULAŞIR

Prof. Dr. Türk: “Anayasa’mızda ve Olağanüstü Hâl Kanunu’nda halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs salgınına karşı uygulanabilecek hükümler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi henüz kullanılmamış yetkiler vardır. Başka bazı ülkelerde de yapıldığı gibi ülke genelinde ya da en azından 30 büyükşehirde üç ay süreyle olağanüstü hâl ilân etmek ve onun gereği olan bütün tedbirleri halkımızın bilinçli desteği ve işbirliğiyle uygulamaya koymak, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortak bir mücadelede Devletin bütün olanaklarıyla, resmî ve özel bütün sağlık kuruluşlarıyla seferber olmak gerekir.Bu, topyekûn bir savaştır.”

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI MÜCADELE,  OLAĞANÜSTÜ HÂL TEDBİRLERİYLE   BAŞARIYAULAŞIR
KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI MÜCADELE,  OLAĞANÜSTÜ HÂL TEDBİRLERİYLE   BAŞARIYAULAŞIR BafraHaber

CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan’ın dün geceki televizyon konuşması doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın  yeni tip koranavirüs  salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yeni genelgesi dolayısıyla eski Devlet, Millî Savunma ve  Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yazılı bir açıklama yaptı:

“Yeni tip koranavirüs  salgını(Covid – 19), bütün insanlığı tehdit eden bir küresel  felâkettir. Dün geceki rakamlar,  dünyada 558.502olay, 25.251 ölüm; Türkiye’de 5.698olay, 92 ölüm olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, her gün hızlı bir şekilde artıyor.  Henüz etkili özel bir ilâcı olmayan koranavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan başlıca tedbir, insanlar arasında bulaşmaya yol açabilecek temasları azaltmak, sosyal mesafe koymak olarak özetlenebilir.

İçişleri Bakanlığı, bir hafta önce valiliklere gönderdiği bir genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik bir rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı koymuştu. Bu gün çıkarılan genelge,30 büyükşehirde uygulanmak üzere  şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlanması, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanması,yurt dışı uçuşların iptal edilmesi, kamuda ve özel sektörde asgarî personelle esnek çalışma düzenine geçilmesi, piknik alanları, ormanlar ve ören yerleri gibi  alanların hafta sonu kapalı olması, buralarda hafta içinde toplu olarak bir arada bulunulmaması,  tüm illerde valilerin başkanlığındapandemi kurulları oluşturulmasıgibi tedbirlere yer veriyor.

Amaca uygunlukları tartışma konusu olmayanbu tedbirler, insanların hareket  ve seyahat özgürlüğünü sınırlamaktadır. Oysa Anayasa’mızın 13. maddesine göre;‘Temel hak ve hürriyetler’, genelge ile değil, ‘özlerine dokunmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.’ Anayasa’nın 23. maddesine göre  ‘…Seyahat hürriyeti, suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;  amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.’

Fakat Anayasa’nın 15. maddesindeönemli bir esnekliğe de  yer  verilmiştir.  Bu maddeye  göre; ‘Savaş, seferberlik veya  olağanüstü hâllerde …durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.’

Anayasa’nın 119. maddesi uyarınca ‘Cumhurbaşkanı, … tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık …hâllerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilân edebilir.’ Bu karar, ‘verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.’ Aynı maddeye göre; 15. maddedeki ilkeler doğrultusunda ‘temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.

… Cumhurbaşkanı, olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda’ 104. maddenin XVII. fıkrasının 2. cümlesinde belirtilen  ‘sınırlamalara tâbi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.’

Sözü edilen Kanun, 25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’dur. Bu Kanun uyarınca ‘Tabiî afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hâl ilânında” alınabilecek tedbirler,  9. maddesinin (a-j) bentlerinde ayrıntılı bir biçimde sıralanmıştır. Sosyal devlet ilkesine de uygun olan bu tedbirlere ilişkin hükümler, olağanüstü hâl ilânı durumunda hem şimdiye kadar İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca alınan tedbirlere hukukî dayanak sağlayabilecek, hem başka ve yeni tedbirlerin alınması için  uygulanabilecek genişliktedir.

Ekleyelim ki, 15-16 Temmuz 2016 gecesi yapılan darbe girişiminden sonra20 Temmuz 2016 günü o tarihte Anayasa’nın yürürlükte olan  120. maddesi ile 2935 sayılı Kanun’un 3. maddesine göre CumhurbaşkanıErdoğan’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca  21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ülke genelinde 90 gün süreyle ilân edilenolağanüstü hâl, başlangıçta ve daha sonra her defasında Meclis tarafından onaylanmak  suretiyle üçer aylık sürelerle 7 kez uzatılmış; Resmî Gazete’deki yayım tarihi olan 8 Temmuz 2018’e kadar getirdikleri hükümlerin bir bölümü tartışmalı ve haksız, toplam 34 kanun hükmünde kararname (KHK 667-701) çıkarılmıştır.

Özetle Anayasa’mızda ve Olağanüstü Hâl Kanunu’nda halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs salgınına karşı uygulanabilecek hükümler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesigibi henüz  kullanılmamış yetkiler vardır. Başka bazı ülkelerde de yapıldığı gibi ülke genelinde ya da en azından 30 büyükşehirde üç ay sürreyleolağanüstü hâl ilân etmek ve onun gereği olan bütün tedbirlerihalkımızın bilinçli desteği ve işbirliğiyle  uygulamaya koymak, Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak  ortak bir mücadelede Devletin bütün olanaklarıyla, resmî ve özelbütün sağlık kuruluşlarıylaseferber olmak gerekir. Bu, topyekûn bir savaştır.

 

HİKMET SAMİ TÜRK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500