Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert

BAFRA SERA OSB ALT YAPI İHALE İLANI

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

BAFRA SERA OSB ALT YAPI İHALE İLANI
BAFRA SERA OSB ALT YAPI İHALE İLANI Admin

2013 yılı Haziran ayında Bafra Belediyesi , Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ziraat Odası ve Bafra Ticaret Borsasının bir araya gelerek başlattığı Bafra Sera OSB  çalışmasında bugün itibari ile önemli bir adım daha atıldı. İlk adımın atıldığı günden bugüne kadar sekretaryasını ve koordinatörlüğünü Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının üstlendiği Bafra Sera OSB nin  alt yapı ihale ilanı 11 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Ön Mutabakatı 2013 yılında imzalanarak kurulması planlanan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB arazisinin toplam alanı 1194 dekardır. Müteşebbis Heyet üyeleri arasına daha sonra Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi de katılmıştır.

           Bafra Sera OSB Hissedarları; Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat Odası’dır. Bafra’nın Doğankaya ile Şeyhulaş mahallerinde bulunan 954 ve 205 dekarlık araziler hazine arazisi olarak, 35 dekarlık alan ise şahıslara ait arazilerin kamulaştırılması ile Bafra Sera OSB’ye katılmıştır. Bafra Sera OSB’ye ait olan bu alanın parselasyonunun yapılmasıyla 24 dekar büyüklüğünde 29 tane ve 40 dekar büyüklüğünde 1 tane sera parseli  olacak şekilde toplam 30 sera parseli belirlenmiştir. Burada yatırımcıların domates, hıyar, patlıcan, biber ve 2. ürün olarak marul yetiştirmelerinin yanı sıra süs bitkileri, fide yetiştirmeleri ve ıslah çalışmaları yapmaları planlanmaktadır. Yine sanayi parsellerini satın alan firmalar buralarda salça fabrikası, turşu fabrikası, sebze kurutma fabrikaları ve soğuk hava depoları kurarak endüstriyel tarımın gelişimine katkı sağlayacaklardır.

           Günümüze kadar olan süreçte Bafra Sera OSB ile ilgili olarak;

1. 2015 yılında sınırların kesinleşmesi ile Müteşebbis Heyet kurulmuş ve Yönetim Kurulu belirlenmiştir.

2. 2016 yılında Kuruluş Protokolü Bakanlık oluru ile onaylanan Bafra Sera OSB 13 numara ile tüzel kişilik kazanmıştır.

3. 2017 yılında Bakanlık oluru ile Yatırım Programına alınan Bafra Sera OSB’nin kredilendirilmesine karar verilmiştir.

4. Bafra Sera OSB arazisi içinde yer alan 35 dekar şahıs arazileri 2017 yılında Kamu Yararı Kararı çıkmasının ardından devam eden süreçte 2019 yılında kamulaştırılarak Bafra Sera OSB’ye katılmıştır.

           Sera OSB’nin altyapı projelerinin hazırlanması için firmalardan teklifler alınmış olup, uygun görülen firmaya altyapı proje işlemleri verilmiştir. Sonrasındaki süreçte hazırlanan Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri, İmar Planları ve Parselasyon Planları T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Bafra Sera OSB altyapı ihale aşamasına gelmiştir.

           Bafra Sera OSB’nin Samsun İlimiz, Bafra İlçemiz ve Ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Amacımız öncelikle Türkiye’de sonrasında Dünya’da Seracılıkta ve Endüstriyel tarımda Bafra’yı Marka Kent yapmaktır.

Bu yatırımın Bafra’ya kazandırılmasında birçok kurum ile yöneticilerinin desteği ve çalışması olmuştur. Bafra Sera OSB ortak akıl ve ortak çalışmanın eseridir. 2013 Haziran ayından bugüne gelene görev yapmış olan ve halen görev yapan birçok kişinin bu projede emeği vardır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ,

Tarım Bakanlarımıza, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Organize Tarım Daire Başkanlığına, Valilerimize, Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza, Büyükşehir ve Bafra Belediye Başkanlarımıza, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ziraat Odası, Bafra Ticaret Borsası ve bu kurumlarda çalışan personellere kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

 

Göksel BAŞAR

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı

ALTYAPI, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ, ÇEVRE AYDINLATMA VE TELEKOM
ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Heyet Başkanlığından:
Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası
ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı
teklif usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi : Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mh. HacıAhmet
Sk. No: 6 Bafra/SAMSUN
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Samsun Bafra TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu,
Yağmursuyu, Atıksu ve Atıksu Paket Arıtma Tesisi
İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapımı ve Elektrik
Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom
Şebekesi Yapım İşi
b) Yapılacağı yer : Bafra/ SAMSUN
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi : 31.08.2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 30.656.610,28 ₺
f) Geçici Teminatı : 919.698,31 ₺
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02/03/2021 - Saat 11.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon,
yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin,
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından
onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
4) İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım
işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri
sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge. 
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale
dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız
adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyası, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161
Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamede belirtilen niteliklere
uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Samsun Bafra
(Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Bafra
Ticaret ve Sanayi Odası, Hacınabi Mh. HacıAhmet Sk. No:6 Bafra/SAMSUN adreslerinde
görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 885/2-1

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500