KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN BAFRA’DAN –BAFRALILARIN ÇEKTİĞİ TELGRAFLARDAN BİRKAÇI

Sevgili Bafralılar ve GENÇLERİMİZ ; Bu telgrafları paylaşmaktaki amacım, KUTSAL SAVAŞIMIZ’IN başladığı o işgal dönemini yaşadığımız günlerde BÜYÜK KURTARICIMIZIN Samsuna gelmek üzere daha bandırma vapurundayken BAFRALILARIN heyacanla bekleyişlerini anlamak ,anlatabilmektir.

KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN BAFRA’DAN –BAFRALILARIN ÇEKTİĞİ TELGRAFLARDAN BİRKAÇI
KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLARKEN BAFRA’DAN –BAFRALILARIN ÇEKTİĞİ TELGRAFLARDAN BİRKAÇI Admin

Sevgili  Okuyucular,

Sevgili  Bafralılar ve GENÇLERİMİZ  ; Bu telgrafları paylaşmaktaki amacım, KUTSAL SAVAŞIMIZ’IN  başladığı o işgal dönemini yaşadığımız günlerde BÜYÜK KURTARICIMIZIN  Samsuna gelmek üzere

daha bandırma vapurundayken  BAFRALILARIN  heyacanla bekleyişlerini  anlamak ,anlatabilmek ve

bu konuda çalışma yapacaklara , gençlerimize  Özellikle Bafralı Gençlere yardımcı olabilmek içindir.

Bu belgeleri sizlere ulaştıran  Bafralıların bildiği gibi BAFRA SEVDALISI SAYIN HASAN DAVRAN’A  te-şekkür ederim.

                   SAYGI VE SEVGİLERİMLE  İYİ OKUMALAR

 

“Huzur-ı Cenab-i Tacidar-ı Azamiye

Mahreci: Bafra 18 Mayıs 1335/1919

    Şevketma’ab, ecza-yı memalik-i Osmaniyelerinin bir cüz’i mühimmini teşkil eden o mübarek İzmir’imizin Yunanlı tarafından işgali haber-i keduretaverinin Wilson prensiblerine ve mütareke ahkamıyla ahkam-ı umumiye-i düvele mugayir bulunmak i’tibariyle kulüb-ı amme-i islamiyede tevlid eylediği te’sirat nakabil-i ta’rif olub binaenaleyh her suretle müdafaanın meşru’iyetini ve hukuk-ı düvele tecavüzün derkar olan usulsüz ve haksızlığa karşı men’ ve ref’ini icab ettiren müdahale-i vakı’a-i mü’essife üzerine zaten ba’del-mevtine kat’iyyen imanları olan amme-i mü’minin vilayetin tahlisine müheyya olmaları hususunda idare-i şahanelerine muntazır bulundukları  ma’ruzdur ferman.

     Belediye Reisi Dursun, Bafra Ahali-i İslamiyesi Namına Müftü-i Kaza Ahmed Ali, Ulemadan: Ustazade Hasan Fehmi, Kolaylızade Hafız Nuri, Hulusi”633

Kaynak : Haluk SELVİ, İzmir’in İşgali ile ilgili Protesto Telgrafları, Değişim Yayınları, İstanbul, 2007, S.319.

(633 A.VRK.831/94; Hamdi Atamer, “Milli Direnme”, BTTD. Sayı:11 ( Temmuz 1968),

 Belge : 5. (Doğrusu Ağustos 1968’dir Y.N.)

 

Bafra

“Dersa” adet Sadaretpenahiye

Mahreci : Bafra 18 Mayıs 1335/1919

Hürriyet-i akvam için harb ettiklerini ilan eden düvel-i mu’azzama-i mü’telifenin gözleri önünde bugün ahalisinin ekseriyet-i kahiresini Türkler ve İslamlar teşkil eden İzmir ve havalisinin Yunanlılar tarafında taht-ı esarete alınmaya teşebbüs edildiğini azim te’essürlerle haber aldık. Daima hakkımızda tecavüzden başka bir siyaset bilmeyen taşkın hayalperest Yunanlıların cinayatınasükun ve tahammül etmek elimizden gelmez. Herhalde ızdırabatımızıtehvin edecek adaletten henüz ümidimizi kesmedik ve İzmir ve havalisiyle Yunanistan’ın bir güna siyasiyat-ı ırkiyye ve tarihiyyesiyokdur. Beşeriyetin hayat ve sa’adet-i müstakbelesini tanzim etmekle kendilerini mükellef add eden düvel-i mu’azzamanın ihdas olunan şu vaziyet-i elimeyi tasdik edeceklerine kani değiliz. Şayed bu hal tahakkuk ederse sulh-ı müstakbel-i cihan şimdiden tehdid edilmiş olur. Çünkü Türklerin ba’süba’ delmevte imanları pek kuvvetlidir. Her halde reis-i cumhurun kainata ilan ettiği adilane ve ali prensiblerin Türkler ve bilhassa İzmirliler hakkında dahi tatbik edilmesini istihram ve işbu istirhamatımızın devlet-i metbu’alarına arz ve iblağa vesatet buyurulmasını rica ederiz.

     Belediye Reisi Dursun, Bafra Ahalisi Namına Müftü AhmedGalib, Ulemadan: Zihnizade İsmail Hakkıi, Hasan Ziya, Hacı Kadrizade Mustafa, Çalebizadeİsmail, Çelebizade Tevfik, Kulalızade Fevzi, Kangırılzade Yusuf, Mehami Hasan Kadri, YusufzadeMidhat, Karaahmedzade İsmail, HacıbekirzadeAhmed, Bozacizade Süleyman”.632

Kaynak:

Haluk SELVİ, İzmir’in İşgali ile ilgili Protesto Telgrafları, Değişim Yayınları, İstanbul, 2007, S. 318- 319 (632 A.VRK. 831 – 82.)

Ali AK, bu telgrafın tarihini, “Kurtuluş Savaşı Yıllarında Bafra” kitabının 1. Baskısı 34. Sayfasında “17 Mayıs” olarak belirti

 

BELGE 5

Bafra  No: 2124

18 Mayıs 1335 / 18 Mayıs 1919

Yüce Padişah Huzuruna

Şevketmaap Osmanlı memleketlerinin önemli bir parçasını teşkil eden o mübarek İzmirimizin Yunanlı tarafından keder verici işgali haberinin Vilson prensiplerine ve mütareke hükümleri ile devletler hukuku genel hükümlerine aykırı bulunmak itibariyle islamların kalplerinde doğurduğu teessürlerin tarihi kabil değildir. Bu sebeple her suretle savunmanın meşruluğu ve devletler hukukuna tecavüzün, açık olan usulsüz ve haksızlığa karşı men ve kaldırılmasını icap ettiren, yapılan müessif müdahale üzerine zaten /Basü Badelmevte/ Kat’iyyen imanları olan mü’min ahalinin, vilayetin kurtarılmasına müheyya olmaları hususunda iradeyi şahanelerine muntazır bulundukları arzolunur.

Bafra İslam ahali Adına Müftü Ahmet Ali Ulemadan Ustazade Hasan ehmi

Belediye Reisi Dursun Ulemadan Kolaylızade Hafız Nuri Çıplakzade Hulusi

Kaynak : Hamdi Atamer, “Milli Direnme”, BTTD., Sayı : 11, İstanbul, 1968)

Ali AK
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500